NOWE ZASADY KSEROWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

12 lipca wejdą w życie nowe zasady dotyczące kserowania i innych form archiwizacji dokumentów publicznych, w tym dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Za złamanie przepisów ustawy grożą kary, nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.  Nowelizacja ma na celu m.in. walkę z coraz powszechniejszym procederem kradzieży tożsamości. Osoby fizyczne przekazują małym i średnim przedsiębiorcom swoje dowody osobiste czy paszporty, m.in. przy wypożyczaniu samochodów, sprzętu sportowego, czy podczas podpisywania…

Badanie pracownika alkomatem nadal tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do trzeźwości

Zgodnie z najnowszą interpretacją UODO, wejście w życie w dniu 4 maja 2019 r. nowelizacji Kodeksu pracy poprzez dodanie art. 22[1b] dotyczącego przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych, nie uprawnia pracodawców do poddawania pracowników rutynowej kontroli trzeźwości nawet za ich zgodą. UODO przyznaje, że informacja o stanie trzeźwości jest wiedzą z zakresu zdrowia pracownika, stanowi tym samym dane biometryczne w rozumieniu art. 22[1b] Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak,…

NOWE WZORY DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 4 maja 2019 r. tzw. „ustawy wdrażającej RODO” i zmianą niektórych przepisów Kodeks Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowane, pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy. Opublikowane przez MRPiPS pomocnicze wzory dokumentów, uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone ww. ustawą. Przy czym, należy mieć…

Kolejna kara za naruszenie RODO – tym razem ukaranym Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej opublikował kilka dni temu treść i uzasadnienie kolejnej decyzji ws. nałożenia kary za naruszenie przepisów RODO. Tym razem karę, w wysokości blisko 56 000 złotych, otrzymał Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.   Kara nałożona została na związek sportowy za ujawnienie zbyt obszernego zakresu danych osobowych 585 sędziów piłkarskich. DZPN ujawnił bowiem na swoich stronach internetowych…

ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Przepisy wprowadzające w życie RODO do krajowego porządku prawnego zostały uchwalone i weszły w życie 4 maja 2019 roku. Ustawa nowelizuje 168 innych ustaw obowiązujących w polskim systemie prawnym. Zmiany dotyczą różnych instytucji i aktów prawnych. W kodeksie pracy sprecyzowano zakres danych, które może pobierać pracodawca, w tym okoliczności i warunków wyrażania przez pracownika zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. W kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono m.in. rozwiązania…

AKTUALIZACJA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2019 r. będzie miała miejsce pierwsza rocznica wejścia w życie RODO – rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych w państwach Unii Europejskiej. Pierwszy rok obowiązywania przepisów był bardzo burzliwy i oznaczał konieczność dostosowania procedur obowiązujących w przedsiębiorstwach do nowych wymogów prawnych. Wdrożenie RODO to jednak nie wszystko. Przepisy RODO nakładają na przedsiębiorców nie tylko obowiązek wdrożenia zasad ochrony danych, reagowania na incydenty, rejestracji czynności przetwarzania…

PRACE NAD USTAWAMI SEKTOROWYMI NA FINISZU

21 marca 2019 roku Senat bez poprawek przyjął ustawę dostosowującą krajowe przepisy do wymogów wynikających z RODO. Ustawa zostanie wkrótce przekazana do podpisu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy…

PLAN KONTROLI SEKTOROWYCH PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA 2019 r.

Na stronie UODO opublikowany został „Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok”. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, kontroli UODO w 2019 r. mogą spodziewać podmioty z sektora prywatnego, publicznego, organów ścigania i sądów, zdrowia oraz zatrudnienia i szkolnictwa. W ramach kontroli sektora prywatnego, UODO zapowiada w pierwszej kolejności kontrole podmiotów zajmujących się telemarketingiem, badanie poprawności podstaw prawnych stosowanych u brokerów baz danych oraz profilowania przez banki i ubezpieczycieli. Kontroli poddany zostanie…

źródło: pixabay.com

Przewodnik RODO dla administracji publicznej

6 lutego 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało kolejny poradnik w zakresie przepisów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Tym razem opracowanie dotyczy kwestii związanych z przetwarzaniem danych przez organy administracji publicznej. Przewodnik stanowi odpowiedź na 27 praktycznych pytań związanych ze stosowaniem RODO przez organy administracji publicznej. Jest on kolejnym efektem pracy Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jej zadaniem…

EUROPEJSKI DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

28 stycznia, Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, to dobry powód do podsumowania dotychczasowych prac w zakresie wdrożenia RODO. Okazją ku temu była konferencja, która odbyła się dzisiaj w Ministerstwie Cyfryzacji. Gospodarzem konferencji był Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Podsumował on, również w formie krótkiego filmu, historię trwających już ponad dwa lata prac nad przystosowaniem organów państwowych i prywatnych przedsiębiorców do wdrożenia RODO. Podziękował on również…